Menu
Your Cart

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης, Προϋποθέσεις & Όροι Αγορών

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα με όνομα ιστοχώρου «www.mypartner.biz» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών ειδών μέσω του Διαδικτύου, (εφεξής καλούμενο ως «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος» ή «Εταιρία»), το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «My Partner ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «My Partner» (εφεξής καλούμενη ως «η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη,  επί της οδού Αιγαίου 33 Καλαμαριά, με Α.Φ.Μ. 800407938 και Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ΥΠ/ΜΑ: Ιερά Οδός αρ. 220, Αιγάλεω. Με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας office@mypartner.biz και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2316016740 για κεντρικό κατάστημα Θεσσαλονίκης και 2105989704 για το υποκατάστημα στο Αιγάλεω.  Ο επισκέπτης, χρήστης, πελάτης του διαδικτυακού τόπου «www.mypartner.biz» παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη των ηλεκτρονικών σελίδων, χρήση, ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τον Ιστότοπο, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Με την είσοδο του επισκέπτη, χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση.  Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες, χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Η χρήση Ιστότοπου μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τροποποιήσεις όρων, μερική ακυρότητα, παραίτηση από δικαίωμα 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων (χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και φωτογραφίες προϊόντων) που έγιναν εκ σφάλματος κατά την κοινή πείρα (έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας) και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

 

3. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων/συνεργατών της, για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα My Partner, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε κανέναν άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. 

 

4. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη τεχνικής ή ηθικής φύσεως, ζημίας από αποστολή ή ακύρωση παραγγελίας, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "ως έχουν". Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 

5. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου η Εταιρεία αποστασιοποιείται ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους. 

 

6. Προστασία Προσωπικών Στοιχείων 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ειδικότερα, η Εταιρεία συλλέγει μόνον τα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας καταχωρεί, είτε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης, είτε κατά την εγγραφή του ως Μέλος. Με την εγγραφή του ως μέλος, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία «My Partner» ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού διορίσει η Εταιρεία για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο επισκέπτης, χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. NEWSLETTER: Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος με τη μορφή ηλεκτρονικής επιστολής (newsletter), καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, αρκεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του, πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε προωθητικό μήνυμα ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση office@mypartner.biz

 

7. COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.  

 

Β. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

1. Πολιτική τιμών 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη, παρ’ όλα αυτά, η πολιτική τιμών των προϊόντων της «My Partner» είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής: κατάστημα, κατάλογοι, internet, τηλεφωνικό κέντρο. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Η «My Partner» δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές ή και χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση τιμής και χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση προϊόντος που παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, στα πλαίσια της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία, παρακαλούμε, πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

2. Τρόπος πληρωμής

Ο Πελάτης δύναται να καταβάλει το τίμημα για την πώληση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τους ακόλουθους τρόπους:

 

2.1 Μέσω Πιστωτικής Κάρτας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται τις πιστωτικές κάρτες τύπου VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON και MAESTRO, μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται εφάπαξ ή με το πρόγραμμα δόσεων που εμφανίζεται ανά προϊόν. Η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας επιβαρύνει το κατάστημα κατά το ποσό χρέωσης της εκάστοτε Τράπεζας. Ο Πελάτης ευθύνεται για την σωστή αναγραφή και το αληθές των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. 

 

2.2 Τοις μετρητοίς

Ο Πελάτης δύναται να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό για την πώληση στο ταμείο του καταστήματος της Εταιρείας, επί της οδού Αιγαίου 33 Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη και στο υποκατάστημα στην Ιερά Οδός αρ. 220, Αιγάλεω. 

 

2.3 Με αντικαταβολή

Ο Πελάτης δύναται να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό για την πώληση μέσω αντικαταβολής, δηλαδή, με καταβολή του ποσού με μετρητά σε ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας Ταχυμεταφορών, κατά την παράδοση των προϊόντων στον τόπο παράδοσης που έχει καθορίσει ο πελάτης. Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει μόνον εφόσον το συνολικό τίμημα της πώλησης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€), η καταβολή του ποσού γίνεται μόνο με μετρητά καθώς επίσης και εάν το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί από Εταιρείας Ταχυμεταφορών (Δεν μεταφέρονται εμπορεύματα διαστάσεων μεγαλύτερων των 40cm*40cm*50cm και βαρύτερα των 20Kg ). Για την πληρωμή μέσω αντικαταβολής, ο Πελάτης χρεώνεται με το ποσό χρέωσης της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η χρέωση αυτή εμφανίζεται στην σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς με τίτλο «έξοδα αποστολής», αφού ο Πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Στη Θεσσαλονίκη και Αιγάλεω, με ακτίνα εμβέλειας έως 60 χλμ από την εκάστοτε έδρα, δύναται να γίνει αντικαταβολή εμπορευμάτων από μεταφορείς τις εταιρίας, ανεξαρτήτως όγκου και ποσότητας. Για την πληρωμή μέσω αντικαταβολής από μεταφορείς τις εταιρίας, εφόσον το συνολικό τίμημα της πώλησης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) ο πελάτης χρεώνεται με το ποσό χρέωσης εταιρείας μεταφορών και κατόπιν συμφωνίας με το κατάστημα. Η χρέωση αυτή εμφανίζεται στην σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς με τίτλο «έξοδα αποστολής» και επιλέγοντας τον νομό παράδοσης. 

 

2.4 Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο Πελάτης δύναται να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης μέσω κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας:

ΕΘΝΙΚΗ: 265/470008-23

IBAN: GR75 0110 2650 0000 2654 7000 823 

Κατά την κατάθεση ο Πελάτης θα αναγράφει στις πληροφορίες προς τον δικαιούχο, απαραιτήτως, τον κωδικό της παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό του. Σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται αφού εμφανιστεί η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. 

 

2.5 Εξόφληση Τιμολογίων με απαλλαγή ΦΠΑ

Οι παραγγελίες χονδρικής (με τιμολόγιο) που αφορούν αγορές ειδών που υπάγονται στη Νομοθεσία 4484/2017 Άρθρο 39Α (απαλλαγή ΦΠΑ), κρίνεται αναγκαία η εξόφληση να γίνεται μόνο μέσω τραπεζικής συναλλαγής (κατάθεση σε τράπεζα ή πληρωμή με κάρτα), στην οποία θα πρέπει το πρόσωπο που εξοφλεί τη συναλλαγή να είναι ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής προς τον οποίο έχει εκδοθεί το φορολογικό στοιχείο. 

 

3. Τρόπος Αποστολής

 

3.1 Μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών

Για την ΕΛΤΑ COURIER τα ελάχιστα μεταφορικά 5,00 € για όλη την Ελλάδα έως πέντε  (5) κιλά.

 

3.2 Μέσω εταιρείας μεταφορών

Σε περίπτωση παραδόσεων λευκών και μηχανολογικών συσκευών (Cargo) ισχύουν τα εξής: 

α) Πρέπει ο πελάτης προτού υπογράψει την παραλαβή, να ελέγξει το προϊόν εάν η συσκευασία του είναι άρτια και χωρίς ζημιές.

β) Ο έλεγχος για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει το προϊόν πρέπει να γίνεται στο πεζοδρόμιο και όχι στον όροφο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψουν ζημιές πρέπει ο πελάτης να κάνει άρνηση παραλαβής.

γ) Εάν η παράδοση δεν είναι στο πεζοδρόμιο αλλά σε όροφο ή υπόγειο ή κάπου αλλού, η ευθύνη της αρτιότητας του προϊόντος για τυχόν ζημιές, κατά τη μεταφορά από το πεζοδρόμιο, π.χ στον όροφο, ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.

δ) Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη, η «My Partner» δεν εγγυάται την κατάσταση του προϊόντος κατά τη μεταφορά, παρά μόνο μέχρι τα πρακτορεία μεταφορών νομού Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Λόγο ότι η «My Partner» παραδίδει με ίδια μέσα στα πρακτορεία μεταφορών νομού Θεσσαλονίκης και Αττικής, εγγυάται τα εμπορεύματα μέχρι τα την παράδοση στο εκάστοτε πρακτορείο μεταφορών. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν από τις μεταφορικές εταιρίες ασφαλισμένα για ζημιά και κλοπή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράδοσης-παραλαβής εμπορεύματος σε κακή συσκευασία, δε πρέπει να γίνει αποδοχή παραλαβής και να αναφερθεί γραπτώς στο δελτίο του μεταφορέα η κατάστασή του.    

ε) Σε περίπτωση ανάγκης παράδοσης σε όροφο ή ανάγκη χρήσης γερανού, το κόστος και η ευθύνη παράδοσης στο εκάστοτε σημείο επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

 

3.3 Με παραλαβή από το κατάστημα

Ο Πελάτης δύναται να παραλάβει την παραγγελία του από τα καταστήματα της εταιρείας, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αιγαίου 33 Καλαμαριά, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 44,  στο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Ιερά οδός αρ. 220. Με ωράριο λειτουργίας 09:30-19:00 καθημερινά και 09:30-13:00 το Σάββατο. 

 

3.4 Επιστροφή εμπορευμάτων – Υπαναχώρηση –  Επιστροφή χρημάτων

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που έχει αγοράσει από το διαδικτυακό κατάστημα εντός 14 ημερών από τη παραλαβή. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη.
Προσοχή! Τα προϊόντα θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.

α) Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία οφείλεται στην εταιρία ή σε προμηθευτές της εταιρίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία, αρκεί η μεταφορική εταιρία που έχει χρησιμοποιηθεί για την αρχική μετάβαση, να μην είναι μεταφορική εταιρία που έχει ζητηθεί από τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί συμφωνία με την εκάστοτε μεταφορική εταιρία που θα επιστρέψει το προϊόν στην εταιρία. Το προϊόν θα πρέπει μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στη αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

β) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής προϊόντος, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Το προϊόν θα πρέπει μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στη αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή. 

γ) Η επιστροφή χρήματων πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του προϊόντος ή ακύρωση παραγγελίας. Η επιστροφή χρημάτων διενεργείται με την ίδια μέθοδο πληρωμής με την οποία έγινε η αρχική αγορά στο διαδυκτιακό κατάστημα. Εάν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ο χρόνος επιστροφής χρημάτων εξαρτάται από τη πολιτική του τραπεζικού οργανισμού έκδοσης της κάρτας. 

 

4. Τεχνική Υποστήριξη – Service – Εγκατάσταση  

Σε όλα τα παρακάτω προϊόντα και των τύπων αυτών, κλιματιστικών μονάδων (τοίχου, κασέτες, οροφής κ.τ.λ), αντλιών θερμότητας, σόμπες πέλλετ (Υδραυλικές & Αέρος), λέβητες ξύλου, λέβητες πετρελαίου, λέβητες αερίου, λέβητες πέλλετ, σόμπες ξύλου (ακτινοβολίας, αέρος & υδραυλικές), ηλεκτρικό και ηλιακό Θερμοσίφωνα, μπόιλερ οικιακό και λεβητοστασίου και συναφή μηχανολογικό εξοπλισμό, η εταιρία δεν είναι υπόχρεη και υπεύθυνη για την επιλογή στην εφαρμογή του πελάτη. Δεν είναι υπόχρεη τεχνικής υποστήριξης, service και οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής, υδραυλικής, ψυκτικής και μηχανολογικής εγκατάστασης.    

 

5. Ηλεκτρονική επίλυση 

Ο φορέας που καλύπτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών, είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Μάθε περισσότερα